Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1                      1Bilgi
2                       
3                       
 
Beceri 1                      1Beceri
2                      2
3                       
4                       
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                      1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                      2
3                      3
4                       
Yetkinlik (Öğrenme) 1                      1Yetkinlik (Öğrenme)
2                      2
3                      3
4                       
5                       
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                      1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                      2
3                      3
4                      4
5                      5
6                       
7                       
8                       
9                       
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                      1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                      2
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiSağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak sağlık, hastalık ve engellilikte gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve tedavi uygulamaları için gerekli olan cihaz, araç ve gereçleri, amaca uygun tedavi teknik ve modalitelerini, güncel bilişim ve rehabilitasyon teknolojilerini etkin olarak kullanma becerisi gösterir.
BilgiBilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
BilgiSağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
BeceriSağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak sağlık, hastalık ve engellilikte gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
Sağlığı etkileyen unsurları tanımlama, formüle etme ve çözmeye yönelik analitik ve uygulama becerisi gösterir; klinik karar verme aşamasında kanıta dayalı yöntemleri belirler ve uygular.
Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Bağımsız olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, iş birliği, etkin çalışabilme ve yönetim becerisi gösterir ve sorumluluk alabilir.
Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
BeceriSağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.Fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve tedavi uygulamaları için gerekli olan cihaz, araç ve gereçleri, amaca uygun tedavi teknik ve modalitelerini, güncel bilişim ve rehabilitasyon teknolojilerini etkin olarak kullanma becerisi gösterir.
Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
BeceriSağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.Farklı sosyokültürel yapı, eğitim seviyesi, yaş ve engel düzeyine sahip bireyler/gruplar ile iletişim kurma ve bilgi aktarma becerisine sahiptir.
Toplumun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlık politikaları üretmek yoluyla toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur.
BeceriAlanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.Sağlığı etkileyen unsurları tanımlama, formüle etme ve çözmeye yönelik analitik ve uygulama becerisi gösterir; klinik karar verme aşamasında kanıta dayalı yöntemleri belirler ve uygular.
Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Bağımsız olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, iş birliği, etkin çalışabilme ve yönetim becerisi gösterir ve sorumluluk alabilir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.Sağlığı etkileyen unsurları tanımlama, formüle etme ve çözmeye yönelik analitik ve uygulama becerisi gösterir; klinik karar verme aşamasında kanıta dayalı yöntemleri belirler ve uygular.
Bağımsız olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, iş birliği, etkin çalışabilme ve yönetim becerisi gösterir ve sorumluluk alabilir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Bağımsız olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, iş birliği, etkin çalışabilme ve yönetim becerisi gösterir ve sorumluluk alabilir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Öğrenme)Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.Sağlığı etkileyen unsurları tanımlama, formüle etme ve çözmeye yönelik analitik ve uygulama becerisi gösterir; klinik karar verme aşamasında kanıta dayalı yöntemleri belirler ve uygular.
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak sağlık, hastalık ve engellilikte gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
Sağlığı etkileyen unsurları tanımlama, formüle etme ve çözmeye yönelik analitik ve uygulama becerisi gösterir; klinik karar verme aşamasında kanıta dayalı yöntemleri belirler ve uygular.
Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Yetkinlik(Öğrenme)Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.Bağımsız olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, iş birliği, etkin çalışabilme ve yönetim becerisi gösterir ve sorumluluk alabilir.
Toplumun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlık politikaları üretmek yoluyla toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Farklı sosyokültürel yapı, eğitim seviyesi, yaş ve engel düzeyine sahip bireyler/gruplar ile iletişim kurma ve bilgi aktarma becerisine sahiptir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.Bağımsız olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, iş birliği, etkin çalışabilme ve yönetim becerisi gösterir ve sorumluluk alabilir.
Toplumun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlık politikaları üretmek yoluyla toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Bir yabancı dili kullanarak sağlık ekibi ve hastalar ile iletişim kurar ve klinik uygulamaları gerçekleştirir (B1 seviye).
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.Fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve tedavi uygulamaları için gerekli olan cihaz, araç ve gereçleri, amaca uygun tedavi teknik ve modalitelerini, güncel bilişim ve rehabilitasyon teknolojilerini etkin olarak kullanma becerisi gösterir.
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.Toplumun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlık politikaları üretmek yoluyla toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.Farklı sosyokültürel yapı, eğitim seviyesi, yaş ve engel düzeyine sahip bireyler/gruplar ile iletişim kurma ve bilgi aktarma becerisine sahiptir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.Farklı sosyokültürel yapı, eğitim seviyesi, yaş ve engel düzeyine sahip bireyler/gruplar ile iletişim kurma ve bilgi aktarma becerisine sahiptir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.Sağlık bilimlerinde kayıt tutma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve sunma becerisine sahiptir.
Farklı sosyokültürel yapı, eğitim seviyesi, yaş ve engel düzeyine sahip bireyler/gruplar ile iletişim kurma ve bilgi aktarma becerisine sahiptir.
Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.Farklı sosyokültürel yapı, eğitim seviyesi, yaş ve engel düzeyine sahip bireyler/gruplar ile iletişim kurma ve bilgi aktarma becerisine sahiptir.
Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.Fizyoterapi mesleği ve uygulamaları ile ilgili olarak hukuksal hak, düzenleme ve sorumluluklarını bilir, ulusal ve uluslararası mesleki platformda rol alır.
Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.Farklı sosyokültürel yapı, eğitim seviyesi, yaş ve engel düzeyine sahip bireyler/gruplar ile iletişim kurma ve bilgi aktarma becerisine sahiptir.
Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Toplumun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlık politikaları üretmek yoluyla toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Yetkinlik(Alana Özgü)Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Bir yabancı dili kullanarak sağlık ekibi ve hastalar ile iletişim kurar ve klinik uygulamaları gerçekleştirir (B1 seviye).
Yetkinlik(Alana Özgü)Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser; bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, bilimsel ve teknolojik güncel bilgi ve uygulamalara erişebilir.
Sağlıkta kalite, hasta ve iş güvenliği ilkeleri, mesleki deontoloji ve etik prensipler çerçevesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirme, kayıt etme ve arşivleme becerisine sahiptir.
Toplumun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlık politikaları üretmek yoluyla toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.